ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

У міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Садівництво» публікуються теоретичні, аналітичні, узагальнювальні та методичні статті з актуальних питань садівничої науки та суміжних галузей.

Рукописи повинні відповідати вимогам до наукових публікацій і містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми, аналіз літературних джерел і даних останніх досліджень, мета дослідження, виклад основних його результатів з елементами новизни, висновки та перспективи подальших пошуків у даному напрямі.

Подаються рукописи в редакційну колегію збірника у друкованому вигляді у 2-х примірниках (другий підписується автором) та в електронному обсягом до 10-12 сторінок у форматі MS Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, поля: верхнє, нижнє – 20, ліве – 25, праве – 10 мм, вирівнювання по ширині.

Елементи рукопису розміщують у такій послідовності: УДК, назва публікації, ініціали та прізвище (великі літери, жирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання або посада авторів, назва і поштова адреса установи, е-mail авторів, анотація та ключові слова українською мовою, текст рукопису, список використаної літератури; назва публікації, ініціали, прізвище (великі літери, жирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання або посада авторів, назва і поштова адреса установи, е-mail авторів, анотація та ключові слова англійською мовою.

Анотації мають бути інформативними (не містити загальних слів), змістовними (відображувати основний зміст рукопису та результати досліджень), структурованими (за логікою опису результатів) обсягом 400-500 знаків українською мовою і 1800 знаків – англійською (курсив, кегль – 10). Кількість ключових слів не менше 6 (кегль – 10).

Таблиці повинні бути компактними з назвою (без слова «таблиця») та порядковим номером (якщо таблиця не одна), інтервал – 1. Ширина має збігатися з границями основного тексту.

Будь-які зображення включаються в текст рукопису у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Схеми, діаграми, графіки виконуються за допомогою вбудованого редактора рисунків МS Word або МS Excel, тільки чорно-білі (спосіб заливки – штриховий). Карти і фото також подаються у чорно-білому (відтінки сірого) виконанні. Безпосередньо на них допустимі лише цифрові та буквенні позначення. Пояснювальні тексти розміщуються під рисунками.

Формули подаються у форматі MS Equation.

Список використаної літератури оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015, тільки у порядку наведення посилань у тексті. Бажано цитувати джерела, опубліковані протягом останніх 10-ти років, з них не менше 4-х – за останні 5 років. Слід уникати посилань на свої роботи (не більше 30 %). Неприпустимо залишати гіперпосилання і посилатися на сайти в інтернеті (джерела мають бути загальнодоступними). У списку літератури, посилаючись на статті, що мають doi, слід вказувати їхні doi. Розмір шрифту – 10. У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти вказуються їх клас та повна дата опублікування. Посилання на використані літературні джерела зазначаються в тексті цифрами та у квадратних дужках.

Усі маловідомі абревіатури, за винятком загальноприйнятих скорочень, розшифровують при першому згадуванні їх у тексті (або заголовку).

Так само подаються латинські назви (шрифт – курсив) плодових, ягідних та ін. культур, а також шкідників і хвороб.

Рукописи, що відповідають вимогам збірника, друкуються після проходження фахового внутрішнього та зовнішнього рецензування, а також літературного редагування. Ті, що не відповідають, редколегія не розглядає і авторам не повертає.

Статтю обов’язково подавати в електронному вигляді англійською мовою для розміщення на сайті збірника.

В англомовних файлах список літератури подавати латиницею (бажаний стиль АРА (htth://www.apastyle.org/) згідно з вимогами світових реферативних баз даних. Транслітерувати український алфавіт латиницею потрібно відповідно до постанови КМУ №55 від 27.01.2010. Для транслітерації кирилиці латиницею з української мови слід обрати стандарт Паспортний (КМУ 2010). Після транслітерованої назви видання/статті слід навести у квадратних дужках назву англійською мовою, взяту з оригіналу.

Редколегія залишає за собою право на редагування та скорочення (зі збереженням головних висновків і стилю автора).

Усі права застережені. Тексти рукописів, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передруки і переклади дозволяються за згодою авторів і редколегії. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, назв географічних, підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори рукописів. Висловлені в надрукованих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань.

<< Назад