редакційна політика Міжвідомчого тематичного наукового збірника
«Садівництво»

Мета Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Садівництво», що є фаховим та рецензованим періодичним науково-теоретичним виданням, де висвітлюються інноваційні, організаційні та методологічні аспекти сучасної садівничої науки, полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх наукових досліджень та їх вільного поширення серед науковців як України, так і за її межами.

Збірник публікує матеріали з узагальненням результатів виконаних досліджень у садівничій галузі: з селекції та сортознавства, агротехніки, розсадництва, захисту рослин, їх фізіології та зимостійкості, удобрення та зрошення насаджень, збирання, зберігання та переробки плодів і ягід, екології, економіки плодівництва, математичних методів досліджень, історії садівничої науки.

Редакція збірника в політичному плані є прихильником Європейського вибору Держави. В прикладному та науково-методологічному – послідовником поєднання науково-методичних, науково-методологічних та практичних аспектів наукових досліджень. Основними засадами редакційної політики є: актуальність, своєчасність, достовірність, обґрунтованість, наукова новизна, інноваційність, неупередженість, практична значимість та об’єктивність у висвітленні матеріалів видання.

Редакційна колегія веде систематичну роботу з підготовки до включення збірника в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу збірника та індексів цитування його авторів.

Завдання збірника – методологічного, практичного та дослідницького характеру, а саме:
• оприлюднення результатів інноваційних фундаментальних та прикладних досліджень, що сприяють розвитку знання з проблем садівництва, а також впливають на підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва продуктів галузі;
• забезпечення продуктивного діалогу між науковцями;
• допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед представників агропромислового виробництва;
• вирішення завдань, орієнтованих на раціональне природокористування та підвищення якості продуктів садівництва.

Тематика матеріалів має відповідати науковим напрямам видання. Статті не повинні мати характер відкритої чи прихованої реклами (антиреклами). Редакція залишає за собою право редагувати надіслані матеріали із метою забезпечення відповідності текстів граматичним, орфографічним, стилістичним та логічним нормам, а також доступності для читацької аудиторії. Редакція залишає за собою право не публікувати подані матеріали у разі, якщо вони не відповідають тематиці журналу, є упередженими, політично заангажованими, містять недостовірну інформацію, а також не відповідають загальноприйнятим морально-етичним нормам та чинним нормативно-правовим актам як України, так і держав ЄС.

Автори, надаючи матеріал для публікації, автоматично підтверджують, що поданий матеріал: надається для опублікування вперше і тільки у збірнику; є результатом власних досліджень, а будь-яке використання у цих матеріалах досліджень інших осіб чи інформації з інших джерел оформлено відповідно до чинних вимог законодавства України, міжнародної практики і морально-етичних норм. Матеріали приймаються до публікації тільки у разі згоди автора (авторів) на відкритий доступ до його матеріалів через Інтернет: через web-сайт збірника, наукометричні бази та портали українських та закордонних наукових бібліотек, баз даних.

Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках видання фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, несуть автори матеріалу.

Редакційна колегія збірника категорично засуджує прояви плагіату в статтях, як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Підтримка ініціативи відкритого доступу
Редакційна колегія збірника підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Збірник «Садівництво» приймає та розміщує матеріли згідно з вимогами редакційної політики та за умови відповідності їх чинним вимогам нормативно-правових актів України. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей представлений на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/)

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Садівництво» індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar