Growth and fruitbearing of apple on clonal rootstocks in the conditions of Prysyvashshya

UDC 631.53.03:631.55

Growth and fruitbearing of apple (Malus domestica Borkh.) on clonal rootstocks in the conditions of Prysyvashshya / Maidebura V.I., Grynyk I.V., Moiseichenko N.V., Sobol V.A., Makarova D.G., Kishchak H.A., Babina R.D. // Sadivnytstvo (Horticulture). Ц 2013. Ц 67. Ц P. 61-70. Ц Refs.: 8. Ц in Ukrainian.

Progressive technologies for the cultivation of apple on clonal rootstocks have been elaborated for the Prysyvashshya (Crimea).
6 Tabl.

<< Back