Economic value of the plum diploid cultivars (collection of the Institute of Fruit Growing)

6-67
UDK 634.226: 631.527

Economic value of the plum diploid cultivars (collection of the Institute of Fruit Growing) / Vasilyeva M.N. // Sadivnytstvo (Horticulture). – 2013. – 67. – P. 43-51. – Refs.: 5 . – in Russian

The author presents the main results of estimating the  economic value of 22 plum diploid of  different geographical origin (‘Alyonushka’, ‘Asaloda’, ‘Vetraz’, ‘Vit’ba’, ‘General’, ‘Globus’, ‘Zhyemchuzhina’, ‘Zlato skifov’, ‘Zolushka’, ‘Komyeta Kubanskaya’, ‘Krasa Orlovshchiny’, ‘’Lama, ‘Lodva’, ‘Mara’, ‘Nyezhyenka’, ‘Nyesmyeyana’, ‘Pramyen’, ‘Putyeshyestvyennitsa’, ‘Skoroplodnaya’, ‘Sonyeika’, ‘Tetyana’, ‘Tharskaya’) and 3 perspective hybrids: 90-2/67 (‘Vetraz’ õ a mix of  plum diploid pollen), 89-1/109 (78-3/107 (‘Skoroplodnaya’ × ‘Superior’) × ‘Mara’, 84-14/11 (‘Putyeshyestvyennitsa’ õ 78-3/107 (‘Skoroplodnaya’ × ‘Superior’). The cultivars and hybrids forms have been selected for the further breeding on winter hardiness, disease resistance and fruit quality.