Theoretical approaches to the regulatory costs formation on the plant cultivars qualification expert assessment

DOI: 10.35205/0558-1125-2020-75-234-244

UDC 635: 338.5

THEORETICAL APPROACHES TO THE REGULATORY COSTS FORMATION ON THE PLANT CULTIVARS QUALIFICATION EXPERT ASSESSMENT

I.A. SALO, Doctor

NSC «Institute of Agrarian Economics», NAAS of Ukraine, 10, Geroi Оborony Str., Kyiv, inna_salo@ukr.net

The economic categories and those of the financial and economic account: expenses, rationing, standard allowances, regulatory costs, general production and running costs have been established in order to determine the peculiarities of the monetary costs formation for the plant cultivars scientific and technical expert assessment. The regulatory costs for the expert assessment are determined annually as follows: the cvs favorability for spread, difference, homogeneity, stability, research of the varieties collection, post registration study, the cultivars certification investigation. The calculation of the regulatory costs are carried out in accordance with the classical scheme taking into account corresponding peculiarities as follows; salaries, deduction for the social measures, mineral fertilizers, plant protection means, fuels and lubricants, electrical energy, other expenses, the fundamental means restoration. The full cost also includes general production and running costs. The regulatory level has been established for both the general production costs from the total costs (5 %) and general running ones (10 %). The by-product costs when calculating the production costs are deducted from their total costs.

The varieties testing is connected with the expert assessment risks. As a result, the unforeseen costs appear with the purpose that the field expert assessment can be guaranteed. The estimation of the actual costs structure which take place really in the process of the expert assessment has shown that the unforeseen costs are 10% of their total cost. In agricultural enterprises contrary to the expert assessment institutions instead of the unforeseen costs direct expenses include insurance payment. Taking into consideration the ratio between the overhead and direct manufacturing costs established in the expert assessment institutions when calculating the share of the overhead costs is considered to be 3.5% in the total costs volume. 

Key words: standard allowances, costs, cost price, expert assessment, cultivars, methods.    

Список використаної літератури

1.Кваша С.М.   Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці. Економіка АПК. 2013. № 8. С. 12-21. 

2.Нормативні витрати на проведення експертизи сортів рослин / за ред. П.Т. Саблука, В.А. Хаджиматова, М.І. Кісіля, О.В. Захарчука. К.: ТОВ «Алефа», 2009. 679 с. 

3.Планування витрат на сортовипробування / за ред.: П.Т. Саблука, В.В. Волкодава, М.І. Кісіля, О.В. Захарчука. К.: Алефа, 2007. 303 с.

4.Методичні рекомендації щодо визначення нормативних бюджетних витрат на проведення експертизи сортів рослин у закладах експертизи Державної системи охорони прав на сорти рослин / В.В. Волкодав та ін. К.: Алефа, 2006. 67 с.

5.Економічна енциклопедія: у 3 т. / відп. ред. С.В. Мочерний та ін. К. : Академія, 2000-2002. Т. 3. 2002. 952 с. 

6.Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. 3-є вид., випр. і допов. К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. 587 с.

7.Довідник економіста сільськогосподарського підприємства / Лупенко Ю.О. та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка та О.В. Захарчука. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 600 с.

8.Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур / Вітвіцький В.В., Музика П.М., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В. К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2010. 352 с.

9.Захарчук О.В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. К.: Алефа, 2009. 390 с.

10.Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві: теорія, методологія, практика: у т. 1. Теорія ціноутворення та технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур / за ред. П.Т. Саблука, М.В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка. К. : ННЦ «ІАЕ» УААН, 2008. 698 с.

11.Сало І.А. Розвиток ринку плодів в Україні : монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. 394 с.

12.Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Вітвіцький В.В., Лобастов І.В., Кисляченко М.Ф., Нечипорук А.А. К.: НДІ «Укагропромпродуктивність», 2006. 107 с.

13.Про державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від 28.02.2019 р. № 2696-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2696-19 (дата звернення 05.02.2020).

14.Про оплату праці : Закон України від 20.04.1995 р. №144/95-ВР.

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр (дата звернення 05.02.2020).

15.Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 8.07.2010 р. №2464-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (дата звернення 05.02.2020).

16.Бойко В.І., Булавка О.Г., Власов В.І. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матер. десятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 10-11 квітня 2008 року. К. : ННЦ «ІАЕ» УААН, 2008. 100 с.

17.Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період. Економіка АПК. 2008. №4. С. 19-37.

18.Підлісецький Г.М., Герун М.І., Могилова М.М. Методичні рекомендації з експертної оцінки майна у підприємствах АПК. К. : ННЦ «ІАЕ» УААН, 2005. 220 с.

19.Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. (редакція станом на 01.07.2019) / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 05.02.2020).

20.Нормативно-методичний довідник по обґрунтуванню виробничих затрат в зерновому господарстві Степу України / Черенков А.В. та ін.; за ред. А.В. Черенкова, В.С. Рибки. Дніпро: ДУ Інститут зернових культур НААН України, 2017. 243 с.

21.Ткачик С.О., Присяжнюк О.І., Лещук Н.В. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Загальна частина. 4-те вид., випр. і доп. Вінниця: ФОП «Корзун Д.Ю.», 2017. 119 с.