ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

У міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Садівництво» публікуються теоретичні аналітичні узагальнювальні та методичні статті з актуальних питань садівничої науки та суміжних галузей.

До друку приймаються лише оригінальні рукописи українською, російською мовами з обов’язковим фаховим перекладом на англійську для розміщення їх на веб-сторінці збірника відповідно до пп. 2.9, 2.12 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».

Рукописи повинні відповідати вимогам до наукових публікацій і містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми, аналіз літературних джерел і даних останніх досліджень, мета дослідження, виклад основних його результатів з елементами новизни, висновки та перспективи подальших пошуків у даному напрямі.

Подаються рукописи в редакційну колегію збірника у друкованому вигляді у 2-х примірниках (другий підписується автором) та в електронному обсягом до 10-12 сторінок у форматі MS Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, поля: верхнє, нижнє – 20, ліве – 25, праве – 10 мм, вирівнювання по ширині.

Елементи рукопису розміщують у такій послідовності: УДК, назва публікації, ініціали та прізвище (великі літери, жирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання та посада автора, назва і поштова адреса установи, е-mail автора, анотація та ключові слова українською мовою, текст рукопису, список використаної літератури; назва публікації, ініціали, прізвище (великі літери, жирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання, посада автора, назва і поштова адреса установи, е-mail автора, анотація та ключові слова  – англійською та російською мовами.

Анотації мають бути: інформативними (не містити загальних слів), змістовними (відображувати основний зміст рукопису та результати досліджень), структурованими (за логікою опису результатів) обсягом 600-800 знаків (курсив, кегль -10). Кількість ключових слів не менше 6 (кегль – 10).

Таблиці повинні бути компактними з назвою (без слова «таблиця») та порядковим номером (якщо таблиця не одна), інтервал – 1. Ширина має збігатися з границями основного тексту.

Будь-які зображення включаються в текст рукопису у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Схеми, діаграми, графіки виконуються за допомогою вбудованого редактора рисунків МS Word або МS Excel, тільки чорно-білі (спосіб заливки – штриховий). Карти і фото також подаються у чорно-білому (відтінки сірого) виконанні. Безпосередньо на них допустимі лише цифрові та буквенні позначення. Пояснювальні тексти розміщуються під рисунками.

Формули подаються у форматі MS Equation.

Список використаної літератури оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 (кегль – 10). У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти вказуються їхній клас та повна дата опублікування. Посилання на використані літературні джерела зазначаються в тексті цифрами та у квадратних дужках.

Усі маловідомі абревіатури, за винятком загальноприйнятих скорочень, розшифровують при першому згадуванні їх у тексті (або заголовку).

Так само подаються латинські назви (шрифт – курсив) плодових, ягідних та ін. культур, а також шкідників і хвороб.

До рукопису додаються експертний висновок установленої форми та рецензії.

Рукописи, що відповідають вимогам збірника, друкують після проходження фахового рецензування та літературного редагування. Ті, що не відповідають, редколегія не розглядає і  автору  не повертає.

Усі права застережені. Тексти рукописів, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передруки і переклади дозволяються за згодою авторів і редколегії. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, назв географічних, підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори рукописів. Висловлені в надрукованих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань.

Вартість однієї сторінки авторського оригіналу рукопису – 40 грн, переклад анотації англійською мовою – 20 грн.

<< Назад